Prenosni Micro-viskozimetar

MiniVis 445 je pametna kombinacija viskozimetra sa propadajućom kuglicom , naprednog merača gustine i automatskog sistema za unos uzoraka : Precizno određivanje dinamičkog i kinematskog viskoziteta u širokom temperaturnom opsegu, a sve to je smešteno u robusnom instrumentu predviđenom za rad i u teškim uslovima, ali i dovoljno preciznim za laboratorijski rad. Korištenjem refleksionih senzora omogućen je široki spektar primene čak i rad sa uzorcima tamnim kao što su korišćena ili teška-ulja.

Korisnici posebno cene upotrebu male zapremine uzoraka i automatski unos uzoraka. Merna ćelija je lako dostupna i eliminše uobičajene probleme čišćenja kao kod drugih viskozimetra. Kontrola temperature sa ugrađenim Peltier elementom eliminiše potrebu za velikim uljnim kupatilima i omogućuje brzo određivanje indeksa viskoziteta.